skip to: content | menu | language menu

Wojew dzki Inspektorat Ochrony  rodowiska w Warszawie. System monitoringu jako ci powietrza w wojew dzctwie mazowieckim

Poziomy: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych, alarmowe, informowania oraz pułap stężenia ekspozycji dla niektórych substancji w powietrzu, terminy ich osiągnięcia, a także marginesy tolerancji dla tych poziomów i dopuszczalne częstości ich przekraczania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, dopuszczalna częstość ich przekraczania, margines tolerancji i termin osiągnięcia tych poziomów ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju.
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu [µg/m3] Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym a Margines toleancji [µg/m3] ([%]) Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych
2010 2011 2012 2013 2014
Benzen Da 5b - - - - - - 2010 r.
NO2 D1 200b 18 razy - - - - - 2010 r.
Da 40b - - - - - - 2010 r.
NOxc Da 30d - - - - - - 2003 r.
SO2 D1 350b 24 razy - - - - - 2005 r.
D24 125b 3 razy - - - - - 2005 r.
Da
i pora zimowa (okres od 01 X do 31 XIII)
20d - - - - - - 2003 r.
Pbe Da 0,5b - - - - - - 2005 r.
Pył zawieszony PM2,5f Da 25b,t - 4 3 2 1 1 2015 r.
20b,u - - - - - - 2020 r.
Pył zawieszony PM10f D24 50b 35 razy - - - - - 2005 r.
Da 40b - - - - - - 2005 r.
CO D8g 10000b,g - - - - - - 2005 r.
Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, termin ich osiągnięcia oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom docelowy substancji w powietrzu Dopuszczalna częstosć przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu
Arsenh Da 6 i ng/m3 - 2013 r.
Benzo(α)pirenh Da 1 i ng/m3 - 2013 r.
Kadm h Da 5 i ng/m3 - 2013 r.
Nikiel h Da 20 i ng/m3 - 2013 r.
Ozon D8g 120 i,g µg/m3 25 dnik 2010 r.
okres wegetacyjny (1 V-31 VII) 18000 j,l,m µg/m3•h - 2010 r.
Pył zawieszony PM2,5f Da 25 i µg/m3 - 2010 r.
Poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, termin ich osiągnięcia zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom celu długoterminowego substancji w powietrzu Termin osiągnięcia celu długoterminowego substancji w powietrzu
O3 D8g 120 g,n µg/m3 2020 r.
okres wegetacyjny
(1 V-31 VII)
6000 o,l µg/m3•h 2020 r.
Alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym
Substancja Typ limitu Alarmowe poziomy substancji [µg/m3]
NO2 D1 400p
SO2 D1 500p
O3r D1 240
Pył zawieszony
PM10f
D24 300s
Poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym
Substancja Typ limitu Poziom informowania dla substancji w powietrzu [µg/m3]
O3 D1 180r
Pył zawieszony PM10f D24 200s
Pułap stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 w powietrzu oraz termin jego osiągnięcia
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Pułap stężenia ekspozycji w µg/m3 Termin osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji
Pył zawieszony PM2,5 Trzy lata kalendarzowe 20 2015 r.

Objasnienia

Da
Średnia roczna
D1
Średnia 1-godzinna
D8
max. średnich 8-godzinnych kroczących w dobie
D24
średnia 24-godzinna

a
W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji
b
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
c
Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
d
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin
e
Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10
f
Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne
g
Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród srednich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET
h
Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(α)pirenu całkowita zawartość benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10
i
Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
j
Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin
k
Liczba dni z przkroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat. W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku
l
Wyrażony jako AOT40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 g/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. Wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów
m
Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat
n
Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi
o
Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin
p
Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy
r
Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
s
Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
t
Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I)
u
Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II)


 


© 2007 WIOŚ Lublin, projekt: CSMS, wykonanie: SimpleSoft