skip to: content | menu | language menu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie lubelskim.

Oceny poziomów substancji w powietrzu dokonuje się w strefach. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz.914)   dla obszaru województwa lubelskiego definiuje dwie strefy tj.:

• aglomerację lubelską obejmującą miasto Lublin oraz
• strefę lubelską obejmującą obszar województwa poza aglomeracją.

Systemem oceny jakości powietrza objęte są zanieczyszczenia określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1032) tj.: benzen, dwutlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 , a także substancje oznaczane w pyle PM10 tj.: ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo/α/piren.  Równolegle z ww. wskaźnikami na części stacji mierzone są również parametry meteorologiczne.
Na stacji w Lublinie przy ul. Śliwińskiego prowadzone są pomiary pyłu PM2,5  również na potrzeby monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia.

Celem określenia udziału benzo/α/pirenu w wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych obecnych w powietrzu na jednej stacji tła miejskiego w województwie, tj. w Lublinie przy ul. Śliwińskiego, prowadzone są pomiary benzo/a/antracenu, benzo/b/fluorantenu, benzo/j/fluorantenu, banzo/k/fluorantenu, indeno/1,2,3-cd/pirenu i dibenzo/a,h/antracenu w pyle PM10.

W 2018 r. w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza funkcjonuje łącznie 11 stacji z 76 stanowiskami; w tym 43 stanowiska z pomiarem automatycznym i  33 stanowiska z pomiarem manualnym. W jej skład, oprócz stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wchodzi stacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (manualna z automatycznym miernikiem ozonu) oraz stacja automatyczna Roztoczańskiego Parku Narodowego uruchomiona w styczniu 2011 r. w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wyniki z automatycznych stacji pomiarowych udostępniane są w trybie on-line.  Lokalizację stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza przedstawia poniższa mapa.

mapka_stacji_pomiarowych_wios_lublin_2018.JPG
tabela_stacji_pomiarowych_wios_lublin_2018.JPG

Wyniki pomiarów automatycznych i manualnych gromadzone w bazie systemu CS5, skąd w trybie online transmitowane są na serwer krajowy systemu informatycznego EKOINFONET.

Dane z tego systemu są prezentowane na Portalu Jakości Powietrza .

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1034) określa następujące terminy przekazywania wyników pomiarów:
-  do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni należy przekazać do bazy  krajowej zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych,
-   do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc należy przekazywać do bazy krajowej  wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych, z wyjątkiem wyników pomiarów składu chemicznego pyłu zawieszonego,
-   do 60 dni od końca miesiąca, w którym prowadzone były pomiary należy przekazywać do bazy krajowej wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo/ά/pirenu w pyle zawieszonym PM10.  

Za pomocą bazy JPOAT2.0, będącej elementem SI EKOINFONET, w obowiązujących terminach, dane pomiarowe raportowane są na poziom europejski.


Wyniki ze stacji pomiarowych stanowią podstawę do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach województwa lubelskiego oraz sporządzania informacji,  raportów i komunikatów o aktualnym stanie jakości powietrza. Wyniki badań oraz roczne oceny są wykorzystywane przez Zarząd Województwa Lubelskiego do opracowania bądź aktualizacji programów ochrony powietrza w strefach wskazanych do ich wykonania.
Umożliwiają ponadto monitorowanie efektywności działań podejmowanych w ramach wcześniej opracowanych programów naprawczych. Na poziomie krajowym dane te umożliwiają wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, stanowią podstawę do formułowania i kontroli realizacji strategii ochrony powietrza w kraju.
 


© 2007 WIOŚ Lublin, projekt: CSMS, wykonanie: SimpleSoft