skip to: content | menu | language menu

The Regional Inspectorate of Environmental Protection in Lublin. Monitoring System of Air Quality in the Lublin Region

The map below presents concentration of a given poluttant in relation to fixed criterias. Location of particular points on the map reflects location of monitoring sites in the lubelskie province. The points colour symbolizes intervals described in the legend situated to the right of map.

Skala jakości powietrza

Skala przedstawia wartość stężenia danej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów, określonych na podstawie wartości dopuszczalnych oraz poziomów alarmowych. Przyjęte w Skali zakresy stężęń zaprezentowano na stronie Skala jakości powietrza

pokaż na mapie jakość powietrza
Bardzo nisko
Nisko
Średnio
Wysoko
Bardzo wysoko
Próg alarmowy
brak pomiaru

Poziom pyłu zawieszonego (S24) w dniu 15-01-2019

  • Lublin ul.Obywatelska
  • Wilczopole
  • Biała Podlaska
  • Zamość
  • Jarczew
  • Puławy ul.Karpińskiego
  • Florianka RPN

Na stronie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące Systemu monitoringu jakości powietrza w województwie lubelskim. Opisano strukturę systemu oraz funcjonujące w jego ramach stacje i stanowiska pomiarowe. Dane dotyczące jakości powietrza prezentowane są w różnych ujęciach i konfiguracjach. Na mapie zamieszczonej na Stronie głównej przedstawione są aktualne informacje dla poszczególnych parametrów (średnie 1-godzinne, 24-godzinne oraz 8-godzinne kroczące). Strona Raport dobowy prezentuje tabelę z wartościami liczbowymi informującymi o jakości powietrza w dniu poprzednim. Za pomocą strony Raport godzinowy obejrzeć można wartości średnie 1-godzinne stężeń poszczególnych substancji oraz parametrów meteorologicznych. Wyniki prezentowane są tabelarycznie lub za pomocą wykresów. Strona Analiza pomiarów pozwala na przeprowadzenie porównania wybranych parametrów na różnych stacjach pomiarowych dla określonego przedziału czasowego. Informacje prezentowane są tutaj również tabelarycznie lub graficznie.

logo_WFOS.png

Projekt sfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Ecological News


 


© 2007 WIOŚ Lublin, designed: CSMS, made by: SimpleSoft