przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie lubelskim.

Poniższa mapa przedstawia stężenie wybranej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów.  Kolory punktów symbolizują przedziały opisane w legendzie znajdującej się po prawej stronie mapy. Rozmieszczenie poszczególnych punktów na mapie odzwierciedla rozmieszczenie stacji pomiarowych w woj. lubelskim.

Skala jakości powietrza

Skala przedstawia wartość stężenia danej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów, określonych na podstawie wartości dopuszczalnych oraz poziomów alarmowych. Przyjęte w Skali zakresy stężęń zaprezentowano na stronie Skala jakości powietrza

pokaż na mapie jakość powietrza
Bardzo nisko
Nisko
Średnio
Wysoko
Bardzo wysoko
Próg alarmowy
brak pomiaru

Poziom pyłu zawieszonego (S24) w dniu 08-08-2019

  • Lublin ul.Obywatelska
  • Wilczopole
  • Biała Podlaska
  • Zamość
  • Jarczew
  • Puławy ul.Karpińskiego
  • Florianka RPN

Na stronie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące Systemu monitoringu jakości powietrza w województwie lubelskim. Opisano strukturę systemu oraz funcjonujące w jego ramach stacje i stanowiska pomiarowe. Dane dotyczące jakości powietrza prezentowane są w różnych ujęciach i konfiguracjach. Na mapie zamieszczonej na Stronie głównej przedstawione są aktualne informacje dla poszczególnych parametrów (średnie 1-godzinne, 24-godzinne oraz 8-godzinne kroczące). Strona Raport dobowy prezentuje tabelę z wartościami liczbowymi informującymi o jakości powietrza w dniu poprzednim. Za pomocą strony Raport godzinowy obejrzeć można wartości średnie 1-godzinne stężeń poszczególnych substancji oraz parametrów meteorologicznych. Wyniki prezentowane są tabelarycznie lub za pomocą wykresów. Strona Analiza pomiarów pozwala na przeprowadzenie porównania wybranych parametrów na różnych stacjach pomiarowych dla określonego przedziału czasowego. Informacje prezentowane są tutaj również tabelarycznie lub graficznie.

logo_WFOS.png

Projekt sfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Komunikat ekologiczny

Od 1 stycznia 2019 r. , w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, nadzór nad stacjami monitoringu powietrza woj. lubelskiego przejmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wszelkie uwagi i dotyczące stacji pomiarowych i tego serwisu proszę kierować na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 WARSZAWA
e-mail: gios@gios.gov.pl
tel. 22 36 92 226


 


© 2007 WIOŚ Lublin, projekt: CSMS, wykonanie: SimpleSoft